שינוי בתקנון - תוספת הגדרה של אזור מסחרי תשריט התכנית - מאושר - חתום (תשריט התכנית)