פארק איבים - קק"ל הוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון (הוראות התכנית)