מרכז אחזקה בפלוגות - קק"ל הוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון (הוראות התכנית)