כביש 35 - קטע פלוגות קרית גת הוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון (הוראות התכנית)