חלוקת מגרש מחדש הוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון (הוראות התכנית)