הרחבת מושב מנוחה הוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון (הוראות התכנית)