תכנית מתאר ארצית לדרכים הוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון חתום (הוראות התכנית)