שר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים מס' 280 מתאריך 27-02-2003