מועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת המשנה לישובים חקלאיים מס' 308 מתאריך 21-11-2005