שר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים מס' 936 מתאריך 30-08-2008