שר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים מס' 889 מתאריך 30-04-2008