שר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים מס' 1004 מתאריך 28-02-2009