ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר מס' 2007015 מתאריך 27-08-2007