שר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים מס' 1309 מתאריך 10-11-2011