מועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים מס' 317 מתאריך 19-12-2006