שר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים מס' 1392 מתאריך 03-06-2012