שר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים מס' 1310 מתאריך 30-11-2011