שר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים מס' 762 מתאריך 28-06-2007