שר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים מס' 1263 מתאריך 24-07-2011