שר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים מס' 600 מתאריך 16-02-2006