שר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים מס' 944 מתאריך 04-09-2008