שר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים מס' 900 מתאריך 12-05-2008