שר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים מס' 1048 מתאריך 22-06-2009