שר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים מס' 1065 מתאריך 16-09-2009