שר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים מס' 1071 מתאריך 15-09-2009