שר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים מס' 976 מתאריך 03-12-2008