שר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים מס' 1089 מתאריך 17-11-2009