שר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים מס' 1132 מתאריך 23-03-2010