שר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים מס' 1137 מתאריך 18-04-2010