שר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים מס' 1019 מתאריך 22-03-2009