שר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים מס' 695 מתאריך 30-11-2006