מועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת המשנה לישובים חקלאיים מס' 320 מתאריך 18-12-2006