שר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים מס' 701 מתאריך 11-12-2006