שר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים מס' 843 מתאריך 25-12-2007