שר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים מס' 495 מתאריך 30-03-2005