שר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים מס' 721 מתאריך 28-01-2007