שר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים מס' 592 מתאריך 08-02-2006