מועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לקוי בנין מס' 2004002 מתאריך 26-02-2004