מועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לעררים על קרקע חקלאית מס' 2003004 מתאריך 22-12-2003