מועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לקוי בנין מס' 2004003 מתאריך 25-03-2004