שר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים מס' 746 מתאריך 22-04-2007