שר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים מס' 412 מתאריך 13-06-2004