מועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לקוי בנין מס' 2004025 מתאריך 21-04-2005