מועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לקוי בנין מס' 2004028 מתאריך 28-07-2005