שר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים מס' 622 מתאריך 31-05-2006