שר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים מס' 519 מתאריך 30-05-2005