שר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים מס' 629 מתאריך 11-06-2006