מועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים מס' 306 מתאריך 25-07-2006