שר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים מס' 760 מתאריך 06-06-2007