שר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים מס' 530 מתאריך 30-06-2005